Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Svettiga.com

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan andere partijen aanbiedt;
Wederpartij: zowel consument(en) als rechtspersoon(en) die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen de ondernemer en de wederpartij die tot stand komt in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand of het verlenen van een dienst zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de wederpartij, waarbij tot en ook bij het sluiten van de overeenkomst wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één of meer technieken/middelen voor communicatie op afstand
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de wederpartij en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Deze bedenktijd geldt niet voor rechtspersonen die wederpartij zijn van de ondernemer.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag (waarbij de dag waarop de actie/het evenement plaatsvindt niet wordt meegerekend in de berekening van de periode)
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Svettiga.com
Postadres: Heesterkanterstrasse 8, 49824 Laar, Duitsland (GEEN BEZOEKADRES)

kontakt@svettiga.com

 •  

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de wederpartij.

De ondernemer aanvaardt geen algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Door voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand op het vakje ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ te klikken, bevestigt de wederpartij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst te aanvaarden te sluiten. Indien de overeenkomst niet op afstand tot stand komt, worden de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst beschikbaar gesteld en/of overhandigd.

Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst beschikbaar te stellen, zal voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en worden toegezonden op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager en voor latere mededeling aan de wederpartij toegankelijk zijn. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg zijn in te zien en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of kosteloos zullen worden toegezonden. op een andere manier.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde, vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdigheid steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is algemene voorwaarden.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de wederpartij duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4a: Alleen voor consumenten: aanvullende voorwaarden met betrekking tot het aanbod.

 

Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft met name:

 • de prijs inclusief belastingen en, in voorkomend geval, eventuele extra vracht-, leverings- of portokosten en alle andere kosten of indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn
 • de al dan niet toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
 • de eventuele kosten van bezorging;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het naleven van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de andere partij te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte kan worden gesteld van handelingen die hij niet wenst te verrichten, en de wijze waarop hij deze handelingen kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie van overeenstemming voor de goederen;
 • eventuele andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich houdt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke levering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en, in geval van consumententransacties, tevens artikel 4a, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Een contractspartij die meerdere overeenkomsten aangaat met de ondernemer kan nimmer concluderen dat er een overeenkomst voor de lange termijn tot stand komt. Elke overeenkomst wordt afzonderlijk aangegaan en eindigt na nakoming door beide partijen of ontbinding. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan het aangaan van meerdere afzonderlijke overeenkomsten.

Artikel 5a – Uitsluitend voor consumenten: aanvullende voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst

 

 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande aftersalesdiensten en garanties;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze al voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 • Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten, is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Alleen consumenten: Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument, of na ontvangst van het laatste product als de overeenkomst een bestelling betreft waarbij meerdere producten afzonderlijk worden geleverd. Let op: bij Svettiga.com gaan wij verder dan deze 14 dagen, wij geven maar liefst 60 dagen de mogelijkheid om de producten te retourneren.
 • Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • De consument kan zijn beslissing om gebruik te maken van het herroepingsrecht kenbaar maken aan de ondernemer door:
  gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping zoals opgenomen in bijlage 1, deel B van de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten;
 • een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin de consument verklaart de overeenkomst te willen herroepen;

Artikel 7 – Uitsluitend voor consumenten: Kosten bij herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Tenzij de ondernemer heeft aangeboden de producten zelf af te halen, mag de ondernemer wachten met terugbetalen tot hij alle goederen heeft teruggekregen, of tot de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De consument zendt de goederen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld, terug.
 • De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een behandeling van de producten die verder ging dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Artikel 8 – Exclusief voor consumenten: De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8a – Uitsluitend voor rechtspersonen/ondernemingen: De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 9 – Naleving en garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum van het sluiten van de overeenkomst.
 • De ondernemer is echter niet aansprakelijk voor gebreken en gevolgschade die zijn ontstaan na de levering van de producten als gevolg van onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de wederpartij of derden hebben aangebracht. tot de geleverde producten.
 • We spreken uitdrukkelijk over het gebruik van middelen voor het reinigen en behandelen van schoeisel: test altijd de kleurechtheid. Gebruik kan verkleuring veroorzaken. Daarnaast is een kleur op een scherm anders dan de werkelijkheid en beïnvloeden het huidige materiaal, kleur, gebruik het eindresultaat.

Artikel 9a – Uitsluitend voor consumenten: Conformiteit en Garantie

 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de afstand contract.

Artikel 10 – Levering, uitvoering, ontbinding en overmacht

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 is vermeld en voor consumenten tevens in artikel 4a van deze algemene voorwaarden, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 • Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden.
 • Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van één maand. Indien de ondernemer het gekochte product/de bestelde dienst niet binnen deze nadere termijn levert, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 • Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft de wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of ondergeschikt belang – deze ontbinding met alle gevolgen van dien niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de nalatige partij in verzuim is.
  In geval van ontbinding conform lid 5 van dit artikel zal de ondernemer het door de wederpartij betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan de ondernemer kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch door de wet, rechtshandeling of algemeen aanvaarde praktijk. De wederpartij wordt door de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de wederpartij de ondernemer niet bekend is, noch redelijkerwijs bekend kon zijn.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf schriftelijk aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

 • Indien een factuur wordt verzonden, geldt een betalingstermijn van ten hoogste veertien dagen na ontvangst van de factuur door de wederpartij, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De wederpartij is automatisch in verzuim indien hij het verschuldigde bedrag na het verstrijken van deze betalingstermijn niet heeft betaald.
 • Indien de wederpartij in verzuim is, stuurt de ondernemer een betalingsherinnering, waarin hij de wederpartij op zijn verzuim wijst en waarin hij alsnog de mogelijkheid biedt het verschuldigde bedrag binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst te voldoen. van deze betalingsherinnering.
 • Indien de wederpartij alsnog niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer gerechtigd het verschuldigde bedrag zonder nadere ingebrekestelling te incasseren.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 • Bij wanbetaling door de wederpartij heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • De ondernemer kan het eigendom van alle door hem geleverde producten voorbehouden. De wederpartij wordt pas eigenaar van de gekochte zaak wanneer hij de koopprijs en de eventueel nog aan de ondernemer verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.
 • De ondernemer kan het retentierecht uitoefenen indien de wederpartij een opeisbare verplichting niet nakomt, tenzij de tekortkoming deze retentie niet rechtvaardigt.

Artikel 13 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 • Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag is de ondernemer bevoegd de wettelijke rente in rekening te brengen, gerekend vanaf de dag dat het verzuim ingevolge artikel 11 van deze voorwaarden intreedt tot aan de dag van betaling. Bij consumententransacties geldt de lagere wettelijke rente en bij handelstransacties de hogere wettelijke rente.
 • De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 40,00 komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich eerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webshop is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument contact op te nemen met Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Controleer of deze webshop een actueel lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog geen oplossing komen, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie aangesteld door
 • Stichting WebwinkelKeur, waarvan de uitspraak bindend is en zowel ondernemer als consument akkoord gaan met deze bindende uitspraak. Voor het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten die consumenten aan de commissie dienen te betalen. Ook is het mogelijk om klachten in te dienen via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

Contractant verklaart dat hij alle vertrouwelijke informatie van het Bedrijf of van aan het Bedrijf gelieerde bedrijven, waaronder begrepen zakelijke, financiële of technische gegevens, die hij als gevolg van het Contract heeft verkregen, vertrouwelijk zal behandelen en dat hij de naam van het Bedrijf of aan het Bedrijf gelieerde bedrijven op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden in de ruimste zin van het woord zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Een en ander op straffe van een direct opeisbare boete, die niet voor rechterlijke matiging vatbaar is, van € 1.000,00 per overtreding en voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met de ondernemer is Nederlands recht van toepassing.
De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die tussen de vennootschap en de wederpartij mochten ontstaan. Geschillen in dit verband zijn onder meer die welke slechts door één van de partijen als een geschil worden ervaren of beschouwd.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), zoveel mogelijk rekening houdend met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).