Dessa villkor gäller för alla beställningar hos Svettiga.com

Artikel 1 – Definitioner

I dessa förhållanden gäller följande definitioner:

Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till andra parter;
Annan part: konsument(er) samt juridisk(a) person(er) som ingår ett distansavtal med företagaren;.
Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet
Distansavtal: varje avtal mellan näringsidkaren och den andra parten som ingås som en del av ett av näringsidkaren organiserat system för distansförsäljning eller tillhandahållande av en tjänst utan samtidig fysisk närvaro av näringsidkaren och den andra parten, varvid, t.o.m. och inklusive det ögonblick då avtalet ingås, används exklusivt en eller flera tekniker/medel för distanskommunikation
Teknik för fjärrkommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att motparten och företagaren är tillsammans i samma rum samtidigt
Restperiod: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt. Denna ångerfrist gäller inte för juridiska personer som är andra part till företagaren.
Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avsäga sig distansavtalet inom ångerfristen;
Dag: kalenderdag (där dagen då åtgärden/händelsen äger rum inte ingår i beräkningen av perioden)
Varaktighetstransaktion: ett fjärravtal som avser en serie produkter och/eller tjänster vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för den andra parten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen, på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
Artikel 2 – Företagarens identitet

Svettiga.com
Postadress: Heesterkanterstrasse 8, 49824 Laar, Tyskland (INGEN BESÖKSADRESS)

kontakt@svettiga.com

Artikel 3 – Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden och alla distansavtal som ingås mellan företagaren och den andra parten.

Företagaren accepterar inte allmänna villkor från den andra parten, om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits.

Innan avtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för den andra parten. Genom att klicka på rutan ‘Jag godkänner de allmänna villkoren’ innan fjärravtalet ingås bekräftar den andra parten att den godkänner de allmänna villkoren och accepterar att dessa allmänna villkor är tillämpliga på avtalet ska avslutas. Om avtalet inte ingås på distans ska de allmänna villkoren göras tillgängliga och/eller överlämnas innan avtalet ingås.

Om det inte rimligen är möjligt att göra de allmänna villkoren tillgängliga innan avtalet ingås, ska det före avtalets ingående anges att de allmänna villkoren finns att ta del av i företagarens lokaler och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av den andra parten.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer, i motsats till föregående stycke, och innan avtalet på distans ingås, texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för den andra parten elektroniskt, på ett sådant sätt att den kan lätt sparas av den andra parten på en hållbar databärare och kommer att vara tillgänglig för den andra parten för efterföljande meddelande. Om detta inte rimligen är möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de på dennes begäran kommer att skickas kostnadsfritt till den andra parten, antingen elektroniskt eller på något annat sätt.

För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska tredje, fjärde och femte styckena gälla i enlighet med detta och motparten får alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för denne vid motstridiga händelser. Allmänna villkor.

Avvikelse från dessa allmänna villkor är endast möjlig om parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om detta med varandra.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att den andra parten ska kunna bedöma erbjudandet korrekt. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.

Varje erbjudande ska innehålla sådan information att det är tydligt för motparten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 4a: Endast för konsumenter: ytterligare villkor för erbjudandet.

Varje erbjudande ska innehålla sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Detta gäller särskilt:

 • priset inklusive skatter och, i förekommande fall, eventuella extra frakt-, leverans- eller portoavgifter och andra kostnader eller om dessa kostnader rimligen inte kan beräknas i förväg, det faktum att sådana extra avgifter kan betalas
 • tillämpligheten eller på annat sätt av ångerrätten;
 • eventuella leveranskostnader;
 • det sätt på vilket avtalet kommer till stånd och vilka åtgärder som är nödvändiga för det;
 • metoden för betalning, leverans eller genomförande av avtalet;
 • perioden för att acceptera erbjudandet, eller perioden för att hålla sig till priset;
 • storleken på tariffen för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på annan grund än grundtaxan;
 • om avtalet kommer att arkiveras efter att det ingåtts och i så fall på vilket sätt det kan konsulteras av den andra parten;
 • det sätt på vilket konsumenten kan få kännedom om handlingar som han inte velat vidta innan avtalet ingicks, och hur han kan rätta till dessa handlingar innan avtalet ingås;
 • en påminnelse om förekomsten av den juridiska garantin för överensstämmelse för varorna;
 • alla andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;
 • de uppförandekoder som näringsidkaren lyder under och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och
 • minimitiden för distansavtalet i händelse av ett avtal som innebär kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter eller tjänster.

Artikel 5 – Avtalet

 • Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4 och, vid konsumenttransaktioner, även i artikel 4a, i det ögonblick då den andra parten accepterar erbjudandet och uppfyller de angivna villkoren.
 • Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av elektroniskt godkännande av erbjudandet. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats kan motparten lösa avtalet.
 • Om avtalet skapas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 • Företagaren kan – inom juridiska ramar – informera sig om huruvida motparten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller ansökan eller att till genomförandet förena särskilda villkor.
 • En avtalspart som ingår flera avtal med företagaren kan aldrig dra slutsatsen att ett långsiktigt avtal kommer att bildas. Varje avtal ingås separat och upphör efter fullgörande av båda parter eller uppsägning. Den andra parten kan inte härleda några rättigheter av att ingå flera separata avtal.

Artikel 5a – Exklusivt för konsumenter: ytterligare villkor relaterade till avtalet

 • Företagaren kommer tillsammans med produkten eller tjänsten att skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
 • Besöksadressen för entreprenörens företagslokal där konsumenten kan lämna in klagomål;
 • på vilka villkor och det sätt på vilket Konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
 • information om befintliga eftermarknadstjänster och garantier;
 • uppgifterna som ingår i artikel 4, punkt 3 i dessa villkor, om inte näringsidkaren redan har försett konsumenten med dessa innan avtalet ingicks;
 • kraven för att häva avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är tillsvidare.
 • Om företagaren har förbundit sig att leverera en serie produkter eller tjänster, gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 – Endast konsumenter: Ångerrätt vid leverans av produkter

 • Vid köp av produkter på distans har konsumenten möjlighet att häva avtalet, utan att ange skäl, under fjorton dagar. Denna period börjar dagen efter mottagandet av produkten av eller på uppdrag av konsumenten, eller efter mottagandet av den sista produkten om avtalet avser en beställning med flera produkter som levereras separat. Notera: Från Svettiga.com går vi längre än dessa 14 dagar, vi ger inte mindre än 60 dagar möjligheten att returnera produkterna.
 • Under denna period kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla tillbehör och – om det är rimligt möjligt – i originalskick och förpackning till företagaren, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
 • Konsumenten kan göra sitt beslut att använda ångerrätten känt för företagaren genom
  Använda mallen för ångerrätt enligt bilaga 1, del B i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter;
 • göra något annat otvetydigt uttalande där konsumenten förklarar att han vill frånträda avtalet;

Artikel 7 – Exklusivt för konsumenter: Kostnader vid ånger

 • Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska denne stå för mer än kostnaden för att returnera varan.
 • Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter retur eller ånger. Om företagaren inte har erbjudit sig att hämta ut varorna själv kan företagaren vänta med återbetalningen tills han fått tillbaka alla varor, eller tills konsumenten har visat att han har returnerat varorna, beroende på vad som inträffar först. Konsumenten ska returnera varan utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då han meddelade sitt beslut att frånträda avtalet.
 • Konsumenten ansvarar för eventuellt värdeminskning av produkterna till följd av hanteringen av produkterna utöver vad som var nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

Artikel 8 – Exklusivt för konsumenter: Priset

 • Under den giltighetstid som nämns i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
 • Priserna som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 8a – Exklusivt för juridiska personer/företag: Priset

 • Under den giltighetstid som nämns i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
 • Priserna som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster är exklusive moms.

Artikel 9 – Efterlevnad och garanti

 • Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som fanns vid den tidpunkt då avtalet ingicks.
 • Företagaren ansvarar dock inte för fel och följdskador som har uppkommit efter leverans av produkterna till följd av osakligt bruk eller bristande skötsel, eller som är ett resultat av ändringar eller reparationer som den andra parten eller tredje part har gjort. till de levererade produkterna.
 • Vi hänvisar uttryckligen till användningen av medel för rengöring och behandling av skor: testa alltid färgbeständigheten. Användning kan orsaka missfärgning. Dessutom skiljer sig en färg på en skärm från verkligheten och det aktuella materialet, färg, användning påverkar det slutliga resultatet.

Artikel 9a – Exklusivt för konsumenter: Överensstämmelse och garanti

 • Ett av företagaren, tillverkaren eller importören som ett garantierbjudet arrangemang påverkar inte de rättigheter och anspråk som konsumenter med anledning av en brist i fullgörandet av företagarens skyldigheter kan göra gällande mot företagaren baserat på lagen och/eller avståndet kontrakt.

Artikel 10 – Leverans, genomförande, upplösning och force majeure

 • Entreprenören kommer att ta största möjliga försiktighet när han tar emot och genomför beställningar av produkter.
 • Leveransort är den adress som motparten har meddelat företagaren.
 • Med iakttagande av vad som anges i artikel 4 och för konsumenter även i artikel 4a i dessa allmänna villkor, kommer företagaren att utföra accepterade beställningar med bekväm hastighet men senast inom 30 dagar, om inte en längre leveranstid har avtalats.
 • Om leveranstiden överskrids ska motparten skriftligen förklara företagaren försummelse, varvid skälig efterlevnadstid ändå erbjuds.
 • Med skälig tid avses den ursprungliga sannolika leveranstiden med högst en månad. Om företagaren underlåter att leverera den köpta produkten/beställda tjänsten inom denna ytterligare period har motparten rätt att säga upp avtalet utan rättsligt ingripande.
 • Varje underlåtenhet från företagarens sida att fullgöra sina skyldigheter ger motparten rätt att häva avtalet helt eller delvis, om inte underlåtenheten – med hänsyn till dess speciella karaktär eller ringa betydelse – inte motiverar denna uppsägning med dess konsekvenser. I den mån fullgörande inte är varaktigt eller tillfälligt omöjligt, inträder befogenhet att upplösa först när den försumliga parten är i försummelse.
  Vid upplösning enligt 5 § i denna artikel ska företagaren återbetala det belopp som den andra parten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar efter upplösningen.
 • Force majeure definieras som varje brist som inte kan hänföras till företagaren. Tillskrivning sker inte om bristen inte beror på hans vållande och inte heller enligt lag, rättshandling eller allmänt vedertagen sed. Den andra parten ska snarast möjligt skriftligen underrättas av företagaren om force majeure, såvida inte adressen till den andra parten inte är känd för företagaren och inte heller rimligen kunde kännas till den.
 • Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företagaren att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Att en ersättningsartikel levereras meddelas på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leverans. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av företagaren.
 • Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till den andra parten eller ett ombud som tidigare skriftligen utsetts och gjorts känt för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 11 – Betalning

 • Om faktura skickas gäller en betalningsfrist på högst fjorton dagar efter mottagandet av fakturan av motparten, om inte annan betalningsfrist överenskommits. Den andra parten är automatiskt i försummelse om den inte har betalat det skyldiga beloppet efter utgången av denna betalningstid.
 • Om den andra parten är i försummelse ska företagaren skicka en betalningspåminnelse, där han uppmärksammar motparten på sin försummelse och där han fortfarande erbjuder möjlighet att betala det förfallna beloppet inom en period av fjorton dagar efter mottagandet. av denna betalningspåminnelse.
 • Om den andra parten ändå inte fullgör sina betalningsförpliktelser har företagaren rätt att utan ytterligare varsel driva in det förfallna beloppet.
 • Vid försäljning av produkter till konsument får allmänna villkor aldrig föreskriva en förskottsbetalning på mer än 50 %. När förskottsbetalning har ställts kan konsumenten inte åberopa någon rätt beträffande utförandet av den eller de aktuella beställningarna eller tjänsterna innan den föreskrivna förskottsbetalningen har erlagts.
 • Motparten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i lämnade eller uppgivna betalningsuppgifter till Företagaren.
 • Vid utebliven betalning från den andra parten har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera skäliga kostnader som gjorts kända för den andra parten i förväg.

Artikel 12 – Äganderättsförbehåll och retentionsrätt

 • Företagaren kan förbehålla sig äganderätten till alla produkter han levererar. Den andra parten blir ägare till det köpta föremålet först när denne har betalat köpeskillingen och eventuella ytterligare belopp som företagaren är skyldig i sin helhet.
 • Företagaren kan utöva retentionsrätten om den andra parten inte fullgör en förfallen skyldighet, om inte underlåtenheten inte motiverar detta retention.

Artikel 13 – Lagstadgad ränta och utomrättsliga kostnader

 • Vid försenad betalning av ett förfallet belopp har företagaren befogenhet att ta ut laglig ränta, beräknad från den dag försummelsen börjar enligt artikel 11 i dessa villkor och fram till betalningsdagen. Vid konsumentaffärer gäller den lägre lagstadgade räntan och vid handelstransaktioner den högre lagstadgade räntan.
 • De utomrättsliga kostnader som företagaren rimligen ådragit sig med ett minimum av € 40,00 ska bäras av den andra parten.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

 • Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.
 • Klagomål över avtalets genomförande ska lämnas till företagaren inom skälig tid, fullständigt och tydligt beskrivna, efter att motparten funnit bristerna.
 • Klagomål som lämnas till företagaren ska besvaras inom en period av 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en uppgift om när motparten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 • Om klagomålet inte kan lösas i ömsesidigt samråd uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.
 • Vid klagomål bör en konsument först vända sig till företagaren. Om webbshopen är ansluten till Stichting WebwinkelKeur och klagomål inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, bör konsumenten kontakta Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som kommer att förmedla kostnadsfritt. Kontrollera om denna webbshop har ett aktuellt medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Om det fortfarande inte finns någon lösning har konsumenten möjlighet att låta sitt klagomål behandlas av den oberoende tvistkommission som utsetts av
 • Stichting WebwinkelKeur, vars dom är bindande och både företagare och konsument samtycker till denna bindande dom. Att lämna in en tvist till denna tvistnämnd är kostnader som konsumenterna ska betala till nämnden. Det är också möjligt att lämna in klagomål via den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).
 • Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren skriftligen anger annat.
 • Om ett klagomål befinns vara berättigat av företagaren kommer företagaren, efter eget gottfinnande, antingen byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 – Sekretess

Den avtalsslutande parten förklarar att den kommer att hålla all konfidentiell information om företaget eller om företag anslutna till företaget, inklusive affärsmässiga, finansiella eller tekniska data, som den har förvärvat till följd av kontraktet, och att den inte kommer att använda namnet. av Bolaget eller företag som är anslutna till Bolaget på något sätt i reklamsyfte i ordets vidaste mening utan Bolagets uttryckliga skriftliga medgivande. Allt detta på grund av en omedelbar betalningsskyldighet, som inte är föremål för rättslig moderering, på €1 000,00 för varje överträdelse och för varje dag som denna överträdelse fortsätter.

Artikel 16 – Ytterligare eller andra bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till konsumentens nackdel och bör antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare

Artikel 17 – Tillämplig lag och behörig domstol

Nederländsk lag gäller för alla erbjudanden, avtal eller resulterande avtal med företagaren.
Tingsrätten i Amsterdam har exklusiv jurisdiktion över alla tvister som kan uppstå mellan företaget och den andra parten. Tvister i detta sammanhang omfattar sådana som endast uppfattas eller anses vara en tvist av en av parterna.
Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är ogiltig eller ogiltigförklaras, kommer de andra bestämmelserna att förbli i kraft och parterna kommer att samråda för att komma överens om en ny bestämmelse (eller bestämmelser) som ska ersätta den eller de ogiltiga eller ogiltigförklarade bestämmelserna, med beaktande, så långt det är möjligt, syftet med och innebörden av den eller de ogiltiga eller ogiltigförklarade bestämmelserna.