Privacybeleid Svettiga

Over ons privacybeleid

Svettiga geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (de verbetering van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarvan afgeleide diensten van Svettiga. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit hoe wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beveiligen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan (of laten bewaren), welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.

Webshopsoftware / WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting EK Hosting gekozen. Persoonsgegevens die u voor onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. EK Hosting heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. EK Hosting is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten het gebruik van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

Webhosting / EK-hosting

Wij maken gebruik van webhosting en e-maildiensten van EK Hosting. EK Hosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Ek Hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ek Hosting is door de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

SendinBlauw

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link ‘uitschrijven’. U ontvangt onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue veilig opgeslagen. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor verdere verbetering van haar dienstverlening en hiervoor informatie met derden te delen.

Office 365

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verzending en logistiek

DHL/DPD

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van DHL en DPD. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met DHL en DPD. DHL en DPD gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stellen DHL en DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturering en boekhouding

e-boekhouden

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-Bookkeeping. We delen uw naam, adres en gegevens met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden op een beschermde manier verzonden en opgeslagen. E-bookhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-bookkeeping zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com, Amazon, Ebay

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol, Amazon en Ebay. Als je via dit platform een bestelling plaatst, delen Bol, Amazon en Ebay je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens – anders dan op uw verzoek – om op een later tijdstip contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht door een overeenkomst tussen hen en ons of door een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Svettiga op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar zullen wij ons binnen de mogelijkheden van de wet verzetten.

Opslagvoorwaarden

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren; wij zullen deze gegevens dan ook bewaren zolang de geldende termijn duurt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij in opdracht van u hebben gemaakt.

Jou rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit wat deze rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Om misbruik te voorkomen sturen wij kopieën van uw gegevens alleen naar uw reeds bij ons bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken; bij een vergeetverzoek houden wij een anonieme administratie bij. U ontvangt alle kopieën en gegevens in het machineleesbare formaat dat wij in onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier gebruiken.

Recht van inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben en de categorie waaronder wij deze hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, te laten corrigeren. U kunt hiervoor een verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die op u betrekking hebben of daartoe herleidbaar zijn, te laten beperken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.

Recht van overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij van u verwerken, die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het aan ons verstrekte e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet voortzetten, omdat de veilige onderlinge koppeling van databestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Svettiga. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij u afschriften en/of kopieën van de gegevens die wij (laten) verwerken aan u verstrekken en daarna de verwerking definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Koekjes

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij al gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact details

Svettiga, onderdeel van Skog Och Harv BV

Postadres: Heesterkanterstrasse 8, 49824 Laar in Duitsland E kontakta@svettiga.com

(geen bezoekadres!)